سالن استانداري قديم (بندرعباس)

سالن استانداري قديم (بندرعباس)

خیابان خواجه عطا جنب فرمانداری

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن استانداري قديم همکف
 

جایگاه

تعداد صندلی: